Privacy policy

Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op 30-10-2023.

Lees ze zorgvuldig voordat je Onze Diensten gebruikt.


Vrouwkracht is een label van NaNea en is eigendom van: Marieke van Oorschot, Jan de Vriesstraat 9, 2496 RB Den Haag. Marieke van Oorschot is de contactpersoon voor gegevensbescherming en is te bereiken via marieke@vrouwkracht.online. Vrouwkracht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Persoonsgegevens die wij verwerken

Vrouwkracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Activiteitsgerelateerde informatie

Deelgenomen activiteit(en)


Indien van toepassing gegevens van de werkgever voor facturatie:

Naam werkgever
Eventueel afdeling of kostenplaats
Mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marieke@vrouwkracht.online , dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vrouwkracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings over nieuwe activiteiten
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- De kwaliteit van onze dienstverlening te borgen


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vrouwkracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Gegevens:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Deelgenomen activiteit(en)


Bewaartermijn:

Tot 5 jaar na je laatste deelname aan een activiteit of tot je vraagt om uitschrijving


Reden:

Toezending nieuwsbrief of mailings


Gegevens:

Activiteitsgerelateerde informatie


Bewaartermijn:

Tot afronding van de activiteit(en)


Reden:

Juiste service bij activiteit(en)Delen van persoonsgegevens met derden

Vrouwkracht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vrouwkracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vrouwkracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marieke@vrouwkracht.online


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.Vrouwkracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Gegevens tbv analyse

Vrouwkracht maakt gebruik van een metapixel ten behoeve van het analyseren van trafic op haar website. Met je bezoek aan en gebruik van de Vrouwkracht website ga je akkoord met het verzamelen van jouw gegeven t.b.v. website analyse en marketing.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vrouwkracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marieke@vrouwkracht.online

© Copyright Vrouwkracht 2023 Alle rechten voorbehouden Fotografie: MomentGeluk & Goddess Photography